www.regia.si

Splošni pogoji nagradne igre »BREZ PANIKE«

 

1. SPLOŠNI POGOJI

Pogoji nagradne igre (v nadaljevanju: pogoji) so objavljeni na spletni strani www.regia.si (v nadaljevanju: spletna stran). S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči s temi pogoji soglaša. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitve in spremembe pogojev ter se zavezuje, da bo vse spremembe objavil na spletni strani. Organizator nagradne igre »BREZ PANIKE« (v nadaljevanju: nagradna igra) je REGIA GROUP d.d., Vodovodna cesta 93, 1000 Ljubljana.


Igra poteka na spletni strani od 13. 5. 2025 do vključno 10. 6. 2024, pri čemer si organizator pridržuje pravico, da nagradno igro tudi podaljša ali skrajša.

2. SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe, s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki izpolnjujejo v teh pogojih navedene pogoje sodelovanja, razen oseb, zaposlenih pri organizatorju ter drugih oseb, ki so povezane z izvedbo nagradne igre, vključno z njihovimi ožjimi družinskimi člani, ki v nagradni igri prav tako ne morejo sodelovati (v nadaljevanju: sodelujoči). Mladoletne osebe, mlajše od 18 let nagrado prevzamejo v spremstvu staršev ali skrbnikov.

Nagradna igra poteka na spletni strani, sodelujoči pa v njej sodeluje tako, da vpiše svoje podatke (ime in priimek, e-pošta) ter izbere pravilen odgovor na zastavljeno vprašanje. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

3. NAGRADNI SKLAD IN PREVZEM NAGRADE

  1. NAGRADA: Napihljiv sup Zray X-Rider Deluxe 10.10
  2. NAGRADA: Potovalni kovček Regia
  3. NAGRADA: Bon za tehnični pregled osebnega vozila + majica #BrezPanike

Izmed vseh, ki bodo pravilno odgovorili na nagradno vprašanje, bodo trije nagrajenci izžrebani z naključnim računalniškim žrebom izvedenim v prostorih organizatorja v roku enega meseca po zaključku nagradne igre.

Nagrade ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini, prav tako ni mogoča zamenjava nagrade. Če se ugotovi, da sodelujoči ni izpolnjeval pogojev za sodelovanje v igri in/ali da je kršil te pogoje, sodelujoči izgubi pravico do nagrade. V razmerju do takega sodelujočega organizator postane prost vseh obveznosti, v lastni presoji organizatorja pa je, da se odloči ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne. Nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani www.regia.si. Obenem bodo obveščeni tudi prek e-maila, na katerega morajo v roku 7 delovnih dni od prejema poziva odgovoriti v skladu z zahtevanimi podatki (organizatorju mora za prejem nagrade posredovati tudi davčno številko). Kot odgovor na vse zahtevane podatke prejme s strani organizatorja obvestilo o kraju osebnega prevzema nagrade. V primeru, da nagrajenec v zahtevanem roku ne posreduje zahtevanih podatkov, se šteje, da se odpoveduje nagradi. Prav tako se smatra, da se nagrajenec odpoveduje nagradi tudi v primeru, če nagrade ne prevzame najkasneje v roku enega meseca po izvedenem žrebanju. V teh primerih se nagrada ne podeli, organizator pa je prost vseh obveznosti, ki jih ima na podlagi teh pravil do nagrajenca. 

4. DAVKI IN AKONTACIJA DOHODNINE

Plačilo davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja. Organizator bo za nagrajenca od vrednosti glavne nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi za naslednje nagrade. Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan poravnati prejemnik nagrade sam. Preden se glavna nagrada izroči nagrajencu, mora le-ta organizatorju posredovati natančne osebne podatke: ime in priimek, naslov in davčno številko. Pri nagradah do vrednosti 42 € se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo prejemnika. V skladu z Zakonom o davčnem postopku je nagrajenec tudi za prejem nagrade do vrednosti 42 € organizatorju dolžan sporočiti davčno številko. Organizator bo dobitniku glavne nagrade po e-pošti poslal potrdilo, ki se bo nanašalo na vrednost nagrade in znesek plačane akontacije davka. Dobitnik, ki bo prejel obvestilo, je dolžen to napovedati v svoji dohodninski napovedi za leto 2024. Organizator ni odgovoren za davke, ki se lahko pojavijo v povezavi s kakšnimi drugimi nagradami.

5. ODGOVORNOST

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje spletne strani ter posledice nedelovanja, ne glede na razloge nedelovanja. Prav tako organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Organizator akcije ne odgovarja za napake v delovanju spletne strani, kot tudi ne za nezanesljivost ali nedelovanje le teh. Internetno povezavo sodelujočemu zaračuna internetni ponudnik po svojem veljavnem ceniku. Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Vsi spori, povezani s pravicami okrog lastništva izžrebanih nagrad, ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti osebi, ki je organizatorju poslala svoje podatke v skladu s temi pravili. Organizator bo nagrado v skladu s pravili izročil osebi sodelujočega oz. njeni uradno pooblaščeni osebi, katere podatki bodo navedeni v elektronskem sporočilu, ki ga organizator prejme od nagrajenega. Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo.

6. OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV 

Upravljavec osebnih podatkov sodelujočih v nagradni igri je REGIA GROUP d.d., Vodovodna cesta 93, 1000 Ljubljana, tel.: +386 (0)1 589 12 03, e-pošta: info.regiagroup@regia.si. Na našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov se lahko obrnete preko elektronskega naslova info.regia@regia.si. Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je podaja privolitve za namen obveščanja o ponudbi, novostih in ugodnostih, za katere upravljavec ocenjuje, da posameznika zanimajo. V ta namen bomo vaše podatke obdelovali do preklica vaše privolitve oziroma do prejema vašega ugovora neposrednemu trženju. Na podlagi vaše privolitve obdelujemo vaše podatke tudi za namen sodelovanja v nagradni igri, kar zajema: – zbiranje prijav, – izvedbo nagradnega žrebanja, – javno objavo izžrebancev (objava imena in priimka ter kraja bivanja na spletni strani www.regia.si) in – podelitev nagrade. Podatke o sodelovanju v nagradni igri bomo hranili do preklica vaše privolitve oziroma največ pet let po izvedbi nagradne igre, podatke o nagrajencu pa v rokih, ki jih določa davčna zakonodaja. Ker tako zahteva davčna zakonodaja, pa bo organizator osebne podatke nagrajenca uporabil tudi za namen obračuna davčnih obveznosti in obveščanje Finančne uprave Republike Slovenije o podeljenih nagradah. 

Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno. Če posameznik svojih podatkov, ki so opredeljeni kot obvezni za izvedbo te igre, ne želi posredovati upravljavcu, ne bo mogel sodelovati v nagradni igri. Privolitev za obdelavo osebnih podatkov za navedene namene lahko sodelujoči kadar koli in brez kakršnih koli posledic prekliče. Preklic sodelujoči izvede s kontaktiranjem Regie Group, tako da pošlje odjavni mail na  info.regia@regia.si. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica. V tem primeru bo organizator osebne podatke sodelujočega prenehal obdelovati, v kolikor za njihovo obdelavo ne bo obstajala druga pravna podlaga (npr. obveznosti, ki izvirajo iz davčne zakonodaje). Imate pravico do dostopa do vaših osebnih podatkov, popravka in izbrisa podatkov, omejitve njihove obdelave in prenosa podatkov. 

Če menite, da je prišlo do kršitve s področja osebnih podatkov, lahko vložite prijavo pri Informacijskem pooblaščencu, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, 01 230 97 30, gp.ip@ip-rs.si. Več glede vaših pravic si lahko preberete v Informaciji o obdelavi osebnih podatkov, ki vam je na voljo na https://www.regia.si/politika-zasebnosti/.

7. REŠEVANJE PRITOŽB 

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega. Morebitne spore iz naslova izvedbe igre rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. 

Ljubljana, 13. 5. 2024 

REGIA GROUP d.d.

Vodovodna cesta 93

1000 Ljubljana